Maak hier je keuze

AVG VOORWAARDEN

PRIVACY STATEMENT FURNDER.COM

Inleiding

Furnder.com (hierna verder: ‘’Furnder’’) zal persoonsgegevens van jou verwerken welke jij op haar website invult. Als je gebruik maakt van de dienstverlening van Furnder, legt Furnder persoonsgegevens vast. Ook verzamelt Furnder informatie over het gebruik van haar website.

Furnder zal zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens en heeft jouw privacy hoog in het vaandel staan.

In dit privacy statement staat beschreven hoe Furnder omgaat met jouw persoonsgegevens. Furnder behoudt zicht het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Furnder raadt je aan om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Furnder als verwerkingsverantwoordelijke

Furnder bepaalt zelf doel en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarmee is Furnder aan het merken als verantwoordelijke in de zin van de nieuwe privacy verordening (‘’AVG’’). Welke persoonsgegevens Furnder verwerkt en waarom dat noodzakelijk is, licht Furnder hieronder nader toe.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door Furnder verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • de beoordeling en acceptatie van (potentiële) klanten
 • verificatie van (potentiële) klanten/leveranciers
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
 • afwikkelen van betalingsverkeer
 • klantbeheer
 • contact opnemen met prospects
 • statistische analyses, voor onder meer managementdoeleinden
 • ten behoeve van commerciële communicatie voor eigen gelijksoortige producten van Furnder
 • deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en/of overkreditering
 • voor het uitvoeren van kredietwaardigheidstoetsen m.b.t. potentiële klanten door de aan haar gelieerde vennootschap Direct Pay Services B.V. (KvK 24396800)
 • trainings en coachingsdoeleinden
 • bewijsdoeleinden
 • het voldoen aan wet en regelgeving
Furnder verwerkt de volgende persoonsgegevens van klanten:

NAW gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • de beoordeling en acceptatie van (potentiële) klanten
 • verificatie van potentiële klanten
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
 • afwikkelen van betalingsverkeer
 • klantbeheer
Geslacht 
 • de beoordeling en acceptatie van (potentiële) klanten
 • verificatie van potentiele klanten
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
 • klantbeheer
Geboortedatum
 • de beoordeling en acceptatie van (potentiële) klanten
 • verificatie van potentiële klanten
Telefoonnummer
 • de beoordeling en acceptatie van (potentiële) klanten
 • klantbeheer
Emailadres
 • de beoordeling en acceptatie van (potentiële) klanten
 • klantbeheer
Bankrekeningnummer (IBAN)
 • de beoordeling en acceptatie van (potentiële) klanten
 • verificatie van potentiële klanten
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
 • afwikkelen van betalingsverkeer
 • klantbeheer
Kopie paspoort/identiteitsbewijs (pasfoto en BSN afgeschermd)
 • uitoefenen rechten betrokkene o.g.v. AVG
Openstaande vordering
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
Betaalgegevens
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
Telefoongesprekken
 • trainings en coachingsdoeleinden
 • bewijsdoeleinden
Recent poststuk
 • de beoordeling en acceptatie van (potentiële) klanten
Uitkomst bewind en curatele register
 • de beoordeling en acceptatie van (potentiële) klanten
Furnder verwerkt de volgende persoonsgegevens van leverancier voor het erna genoemde doel:

NAW gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • uitvoeren van overeenkomsten
 • klantbeheer
 • afwikkelen betalingsverkeer
 • verificatie van leveranciers bij het aangaan van de overeenkomst
Geslacht
 • klantbeheer
Emailadres
 • klantbeheer
Telefoonnummer
 • klantbeheer
KvK nummer
 • verificatie van (potentiële) leveranciers
Furnder verwerkt de volgende persoonsgegevens van prospects voor het erna genoemde doel:

NAW gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • contact opnemen met prospects
Geslacht
 • contact opnemen met prospects
Emailadres
 • contact opnemen met prospects
Telefoonnummer
 • contact opnemen met prospects

Rechtsgrond verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens van klanten is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst of in geval van kredietwaardigheidstoetsing noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.
 
De verwerking van persoonsgegevens van leveranciers is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de leverancier partij is. 
 
De verwerking van persoonsgegevens van prospects is noodzakelijk in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst waarbij de prospect partij zal zijn.

Derden

In sommige gevallen is Furnder genoodzaakt om persoonsgegevens aan derden door te geven. Dit geldt wanneer:
 • het verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en;
 • de verstrekking gebaseerd is op een wettelijke grondslag (dus mag op grond van de wet).
Furnder kan persoonsgegevens verstrekken aan:
 • Klanten (het betreft eigen gegevens van klanten);
 • Leveranciers van goederen/diensten;
 • Medewerkers van Furnder;
 • Direct Pay Services B.V.
 • Incassobureau/gerechtsdeurwaarde;
 • Banken (i.v.m. het uitvoeren van een automatische incasso);
 • Dienstverleners, voor zover zij als verwerker in de zin van de AVG diensten aanbieden aan Furnder en de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor hun dienstverlening (zoals IT dienstverleners) en waarmee Furnder verwerkersovereenkomsten heeft gesloten.
Doorgifte buiten EU

Voor zover persoonsgegevens worden doorgegeven in overeenstemming met dit privacy statement, en deze partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurt een dergelijke doorgifte slechts indien dat land een passend beschermingsniveau waarborgt.

Bewaartermijn

Furnder verwerkt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze
gegevens worden verzameld. Als een wettelijke bewaartermijn van toepassing, zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar, dan wordt deze gehanteerd. 
Persoonsgegevens kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard ten behoeve van statistische doeleinden of historisch onderzoek of archiefbeheer, waarbij passende waarborgen worden genomen.

Beveiliging

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, als ook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen treft Furnder passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de door haar verwerkte persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen omvatten onder meer het volgende:
 • de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens
 • een kwalitatief goede inrichting van de diensten en systemen waarmee de verwerking plaatsvindt
 • de mogelijkheid om bij een incident te zorgen dat persoonsgegevens niet permanent verloren gaan
 • het periodiek testen en evalueren van de beveiliging
 • medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens, verwerken deze alleen in opdracht van Furnder (tenzij een wettelijke plicht anders bepaalt)
Geheimhoudingsverklaring

Alle medewerkers die bij Furnder betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarvan zij kennis hebben genomen. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt wanneer dat noodzakelijk is voor de functie-uitoefening van een medewerker. Iedere medewerker van Furnder tekent bij het in dienst treden een geheimhoudingsverklaring.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Furnder heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. De naam van onze functionaris voor de gegevensbescherming is dhr. R. Mannes. Hij is bereikbaar via de volgende contactgegevens:
Adres: Eiffelstraat 2, 8013 RT Zwolle
Email: info@Furnder.com
Tel: 038-2055599

Rechten

Je hebt de volgende wettelijke rechten met betrekking tot persoonsgegevens die wij van jou verwerken:
 
 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van jou hebben en wat wij daarmee doen
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou hebben
 • Het laten wijzigen van persoonsgegevens
 • Het laten verwijderen van persoonsgegevens
 • Het recht op dataportabiliteit
 • Het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik (denk aan de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot kredietwaardigheidstoetsing en betaalgedrag)
 • Het recht op een menselijke blik bij besluiten
Vragen of verzoeken omdat je een recht wil uitoefenen kunnen worden gericht aan: 
 
Furnder.com
T.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming
Blaak 16
3011 TA Rotterdam
 
Wanneer je één van jouw rechten uitoefent verzoeken wij jouw verzoek te voorzien van een kopie van jouw paspoort of identiteitsbewijs. Scherm daarbij jouw BSN-nummer en pasfoto af. Indien je dat niet doet, zal Furnder deze taak op zich nemen. Ook als je vragen hebt over privacy in het algemeen, dan kun je altijd even contact met ons opnemen. 
 
Klacht
 
Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht kunt indienen.
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we hebben uw persoonlijke gegevens nodig om uw order correct uit te kunnen voeren.
Accepteer geselecteerde cookies